reconti

REGULAMIN

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w serwisie: www.reconti.com (zwanym dalej: „Serwisem”).
 2. Administratorem Serwisu jest: RECONTI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 28-31, 50 – 130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470986, NIP: 8971790204, REGON: 0221585400, kapitał zakładowy: 59600 zł (zwany dalej: „reconti”).

§ 2.

Konto w Serwisie

 1. Przez Użytkownika należy rozumieć osobę, która założyła lub na której rzecz założono konto w Serwisie.
 2. Wszelkie czynności podejmowane w Serwisie przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych wymagają uzyskania przez takiego Użytkownika zgody jego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
 3. Każdy Użytkownik, zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w Serwisie, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień przez cały okres korzystania z usług Serwisu.
 4. Korzystanie z usług Serwisu wymaga założenia konta.
 5. Założenie Konta w Serwisie wymaga podania danych osobowych wymaganych do rejestracji, akceptacji not prawnych oraz klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie kliknięcia linku aktywacyjnego przesłanego na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 6. Konto może zostać założone przez Użytkownika osobiście lub utworzone za jego zgodą przez Partnera. Aktywacja konta założonego przez Partnera dokonywana jest osobiście przez Użytkownika.
 7. Przez Partnera należy rozumieć podmiot będący partnerem biznesowym reconti, który założył konto biznesowe w Serwisie.
 8. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody reconti przenieść praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Konta na osobę trzecią.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług oferowanych w Serwisie poprzez likwidację Konta. W tym celu Użytkownik powinien złożyć wniosek o likwidację Konta wprost do Reconti, na adres pocztowy lub na adres email wskazany w § 1 Regulaminu. Po zgłoszeniu takiego wniosku Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
 10. Użytkownik może także w każdym czasie zmieniać swoje dane osobowe, loginy lub hasła poprzez interfejs.

§ 3.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązujących prawem. Użycie lub dostęp do Serwisu przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych jest wyłączone i stanowi naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, w tym: kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, odtwarzanie czy dekompilowanie, mające na celu wyodrębnienie kodu źródłowego użytego w Serwisie oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo polskie i nie wymaga zgody reconti.
 3. reconti (lub jej partnerzy biznesowi) są wyłącznym właścicielem wszystkich praw i tytułów do Serwisu, w tym jego ulepszeń, aktualizacji i wszelkich jego elementów w tym: oprogramowania, zdjęć, tekstów, grafik, ilustracji, dźwięków, logo, patentów, znaków towarowych, i wszelkich innych praw własności intelektualnej („zawartość Serwisu”). Powyższe nie obejmuje jednak treści dostarczonych przez samych Użytkowników, w szczególności zdjęć i grafik. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ustanawiają na rzecz Użytkowników jakichkolwiek licencji albo innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu, zaś Użytkownicy zobowiązuje się nie sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, transmitować, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać następujących czynności:
  1. kopiować, rozpowszechniać lub ujawniać jakiekolwiek części Serwisu lub jego kodu źródłowego;
  2. podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla infrastruktury Serwisu;
  3. gromadzić i pozyskiwać z Serwisu dane osobowe, w tym nazwy kont;
  4. podszywać się pod inne osoby lub inaczej przeinaczać swoją tożsamość lub przynależność do danego podmiotu;
  5. umieszczać w Serwisie treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem, pornograficzne, propagujące przemoc lub hazard, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzące nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;
  6. umieszczać w Serwisie treści naruszające dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takie, których umieszczenie w Serwisie może stanowić podstawę do wystosowania jakichkolwiek roszczeń wobec reconti;
  7. w jakikolwiek inny sposób zakłócać prawidłowe funkcjonowania Serwisu.

§ 4.

Usługi świadczone w Serwisie

 1. Serwis udostępnia swoim Użytkownikom możliwość prowadzenia dziennika pomiarów swego ciała, przeglądania historii wyników, wyznaczania celów (dotyczących sylwetki lub treningowych), otrzymywania spersonalizowanych planów żywieniowych oraz otrzymywania opisów i wyjaśnień dla postępów osiąganych przez Użytkownika.
 2. Część funkcjonalności Serwisu jest dostępna w wyłącznie w ramach usług płatnych, których opisy i warunki nabycia dostępne są pod adresem https://www.reconti.com/me/plans
 3. reconti zastrzega jednak, że wszelkie usługi Serwisu są udostępniane w takim stanie w jakim się znajdują, a Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko i bez żadnych gwarancji, za wyjątkiem tych wyraźnie wskazanych poniżej.
 4. Dlatego też reconti w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w sposób wyraźny wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji wyraźnych, dorozumianych i rękojmi w stosunku do usług świadczonych w Serwisie (i jego oprogramowania) w tym: gwarancji jakości, właściwego działania nienaruszania prawa, wartości handlowej bądź przydatności do określonego celu.
 5. reconti nie gwarantuje też, że jej usługi czy sam Serwis będą zawsze dostępne, kompletne, będą działały w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny, dokładny wolny od błędów oraz bez utraty danych.
 6. reconti oświadcza jednak, że będzie dokładać wszelkich starań dla stałego rozwoju Serwisu i polepszania jakości świadczonych usług, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Użytkowników.
 7. Usługi świadczone w Serwisie mogą zawierać funkcje, które promują zdrowy tryb życia, odżywiania, czy aktywność fizyczną. reconti nie świadczy jednak za pośrednictwem Serwisu działalności medycznej, porad medycznych czy jakichkolwiek innych usług zdrowotnych. reconti nie bada sytuacji zdrowotnej Użytkowników, nie posiada również kompletnej wiedzy o ich stanie zdrowia, przebytych chorobach, przypadłościach i dysfunkcjach. Z uwagi na powyższe zawarte w Serwisie rekomendacje co do planów żywieniowych lub aktywności fizycznej mogą być nieadekwatne lub nawet szkodliwe dla danego Użytkownika. Należy więc wziąć pod uwagę i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem specjalistą przed podjęciem jakiejkolwiek rekomendowanej aktywności lub przed zastosowaniem rekomendowanych planów żywieniowych. reconti w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z korzystania z usług Serwisu, niemożliwości korzystania z tych usług lub opóźnienia lub zaniedbania w poszukiwaniu porady lekarskiej lekarza specjalisty.
 8. reconti w żadnym zakresie nie gwarantuje, iż stosowanie rekomendowanych planów żywieniowych lub podjęcie rekomendowanej aktywności pozwoli zrealizować lub osiągnąć zakładane przez Użytkownika cele.
 9. reconti może co pewien czas przeprowadzać konserwację lub wprowadzać uaktualnienia usług lub Serwisu. Z tego powodu Reconti może tymczasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich usług lub całego Serwisu do czasu zakończenia konserwacji lub wprowadzenia uaktualnienia. Reconti zapewnia jednak, że czas trwania przerw technicznych wynikłych z przyczyn zależnych od Reconti nie będzie dłuższy niż 60 godzin w roku kalendarzowym, zaś czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie przekroczy 6 godzin.
 10. reconti nieustannie udoskonala Serwis oraz dostępne w nim usługi i może w dowolnej chwili wprowadzać w nich zmiany. Dodatkowo istnieją powody, dla których reconti może zaprzestać dostarczania usługi dostępnej w Serwisie w całości lub w części. Zalicza się do nich między innymi sytuacje, w których dostarczanie usługi przestanie być możliwe lub w których zmiana jest podyktowana postępami technologicznymi bądź opiniami Użytkowników a także zewnętrznymi problemami, w wyniku których dalsze dostarczanie usługi będzie niezgodne z interesem reconti.
 11. W wyniku takich zmian może okazać się konieczne, by użytkownik korzystał ze zaktualizowanej wersji usług. Dlatego też niektóre usługi mogą podlegać ograniczeniom w użytkowaniu lub ulegać zmianom. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą zawsze przedstawiane na stronach internetowych Serwisu.

§ 5.

Płatności

 1. Wszelkie płatne usługi oferowane w Serwisie mogą być wykupione przy użyciu dowolnej metody płatności udostępnianej Użytkownikowi przez reconti i operatora płatności w postaci Paymentwall.
 2. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opłacić usługi korzystając z abonamentu, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że są to płatności cykliczne, które muszą być dokonywane na rzecz reconti przy użyciu metody płatności wybranej przez Użytkownika oraz w wybranych przez niego regularnych odstępach czasu do chwili zakończenia abonamentu na usługę przez Użytkownika lub reconti.
 3. W przypadku nabycia usług każdy Użytkownik może zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni, o ile nie korzystał w żaden sposób z tych usług płatnych (w takiej sytuacji uprawnienie to wygaśnie i nie będzie można zrezygnować z zakupu ani żądać zwrotu kosztów). Przez korzystanie z usług należy rozumieć wykonanie jakiejkolwiek czynności w Serwisie, w tym zapisanie aktywności, przeglądanie propozycji posiłków etc.
 4. Opłaty za zakup abonamentów mogą być powiększane o opłaty naliczane przez operatorów kart kredytowych Użytkowników, zgodnie z ich cennikiem i zasadami płatności.

§ 6.

Konto Partnerowe

 1. Konta założone dla Użytkowników przez ich Partnera, uprawniają Użytkowników do korzystania z takiego pakietu usług i przez taki okres - jaki został opłacony i wykupiony przez Partnera.
 2. Partner ma wgląd w konto Użytkownika przez cały okres na jaki wykupił pakiet/pakiety usług od reconti oraz posiada uprawnienie do:
  1. prowadzenia dziennika pomiarów;
  2. wyznaczania celów (dotyczących sylwetki lub treningowych);
  3. wyznaczania planów żywieniowych
  4. wglądu w dziennik pomiarów i historię wpisów.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć dostęp Partnera do swojego konta w zakładce: https://www.reconti.com/me/clubs, w takim jednak wypadku utraci dostęp do funkcjonalności Serwisu, które były opłacone przez Partnera, o ile Użytkownik samodzielnie nie wykupił abonamentu obejmującego te funkcjonalności. 3. Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć dostęp Partnera do swojego konta w zakładce: https://www.reconti.com/me/clubs, w takim jednak wypadku utraci dostęp do funkcjonalności Serwisu, które były opłacone przez Partnera, o ile Użytkownik samodzielnie nie wykupił abonamentu obejmującego te funkcjonalności.

§ 7.

Kody Promocyjne

 1. Zasady korzystania z kodów promocyjnych na usługi Serwisu są następujące i stanowią one uzupełnienie warunków określonych w samej treści danego kodu promocyjnego:
  1. realizacja kodu dokonywana jest poprzez jego wpisanie w odpowiednim polu w aplikacji po zalogowaniu;
  2. kodów promocyjnych nie można łączyć, kody nie są wymieniane na gotówkę lub refundowane;
  3. na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność do wykorzystania kodu przed jego wygaśnięciem, a przeterminowane kody nie mogą być zwrócone lub przekształcone.

§ 8.

Usługi i linki do stron Partnerów biznesowych reconti

 1. reconti udostępnia w Serwisie oprócz usług własnych, informacje o swoich partnerach biznesowych, ich stronach www, produktach czy usługach. Wszelkie takie oferty udostępnione są i oferowane bezpośrednio przez tych zewnętrznych usługodawców lub dostawców. Zakup ich usług lub towarów dokonywany jest na warunkach i zasadach określonych przez te podmioty trzecie i Użytkowników. reconti nie jest stroną takich transakcji i nie odpowiada za działania lub zaniechania zarówno samych Użytkowników jak i swoich partnerów biznesowych.
 2. Serwis zawiera linki do innych stron internetowych. reconti nie ma kontroli nad takimi witrynami i ich zasobami. Z uwagi na powyższe reconti nie ponosi odpowiedzialności: za dostępność, treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały udostępniane na tych stronach.

§ 9.

Odpowiedzialność

 1. reconti dołoży wszelkich starań aby zapewnić stałe i bezproblemowe korzystanie z Serwisu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe reconti wyłącza swoją odpowiedzialność za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu, nawet w przypadku, gdy spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe reconti nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie oraz z okoliczności niezależnych od reconti. reconti w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. reconti zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zawartość Serwisu oraz świadczone usługi były kompletne oraz rzetelne, niemniej jednak reconti zaznacza, że Serwis ma charakter informacyjny a nie doradczy, a w związku z powyższym w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo reconti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług, a w szczególności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji, danych zawartych w Serwisie lub skorzystania z usług świadczonych w Serwisie, niezależnie od celu wykorzystania informacji, danych lub usług.
 4. reconti zaznacza, że wszelkie informacje, lub dane zamieszczone w Serwisie, a w szczególności opinie diabetyków, dietetyków i trenerów stanowią wyłącznie wyraz ich wiedzy oraz poglądów i mają wyłącznie charakter informacyjny.

§ 10.

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez reconti lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Reconti: info@reconti.com z adresu przypisanego do konta Użytkownika lub na adres siedziby Reconti w formie pisemnej.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji reconti zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. reconti rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Użytkownika wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach reconti może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

§ 11.

Zakończenie współpracy

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go z reconti. W tym celu musi dokonać likwidacji swojego konta, zaprzestać użytkowania usług świadczonych w Serwisie oraz anulować wszelkie zlecenia płatności cyklicznych.
 2. reconti może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący ją z Użytkownikiem albo odebrać lub zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z konta w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik narusza niniejszy Regulamin;
  2. reconti ma podstawy podejrzewać, że Użytkownik korzysta z Serwisu w celu naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich;
  3. Jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących dokonane przez należycie umocowane władze lub organy;
 3. Zakończenie przez reconti stosunku wiążącego ją z Użytkownikiem następuje poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do jego konta oraz do usług świadczonych w Serwisie. reconti zastrzega sobie prawo do zlikwidowania konta, które jest nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden rok.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. reconti zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub na sposób wykonywania usług.
 3. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w ust.2 powyżej, Reconti poinformuje o tym Użytkowników przez udostępnienie Użytkownikom jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz powiadomienie każdego Użytkownika o tym fakcie, podczas kolejnego logowania.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez reconti, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia w Serwisie.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz reconti.