reconti

REGULAMIN

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dla biznesu oferowanych w serwisie: www.reconti.com (zwanym dalej: „Serwisem”).
 2. Administratorem Serwisu jest: RECONTI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 28-31, 50 – 130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470986, NIP: 8971790204, REGON: 0221585400, kapitał zakładowy: 59600 zł (zwany dalej: „reconti”).

§ 2.

Konto w Serwisie

 1. Nawiązanie współpracy następują z chwilą założenia konta biznesowego w Serwisie. Partnerem reconti może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osoba fizyczna.
 2. Założenie konta biznesowego w Serwisie jak również późniejsze korzystanie z usług w nim oferowanych oznacza, iż osoba dokonująca tych czynności w imieniu Partnera zaświadcza, iż jest uprawniona do ich dokonania w imieniu i na rzecz Partnera. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Partnera oraz osoby działające na jego rzecz lub dopuszczające się niezgodnych z prawem działań.
 3. Każdy Partner, zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w Serwisie, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień przez cały okres korzystania z usług Serwisu.
 4. Założenie konta biznesowego w Serwisie wymaga podania danych firmy wymaganych do rejestracji, akceptacji not prawnych oraz klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie kliknięcia linku aktywacyjnego przesłanego na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 5. Partnerom nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Partnera do działania w jego imieniu oraz udostępnienia konta swoim przedstawicielom. Przy czym Partner ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby, której udostępnił swoje konto biznesowe.
 6. Partner powinien zachować w tajemnicy hasło do konta biznesowego. Konta biznesowe są niezbywalne, z tym zastrzeżeniem, że mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcę w wypadku zbycia przedsiębiorstwa Partnera lub jego zorganizowanej części.
 7. Partner zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować podane w czasie rejestracji dane. Aktualizacja podanych danych nie wymaga przesłania do reconti dokumentów potwierdzających dokonywane zmiany, reconti zastrzega jednak, iż w uzasadnionych wypadkach może zażądać przekazania mu takich informacji, pod rygorem zablokowania lub likwidacji konta biznesowego.

§ 3.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Partner może korzystać z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązujących prawem.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, w tym: kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, odtwarzanie czy dekompilowanie, mające na celu wyodrębnienie kodu źródłowego użytego w Serwisie oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo polskie i nie wymaga zgody reconti.
 3. reconti (lub jej partnerzy biznesowi) są wyłącznym właścicielem wszystkich praw i tytułów do Serwisu, w tym jego ulepszeń, aktualizacji i wszelkich jego elementów w tym: oprogramowania, zdjęć, tekstów, grafik, ilustracji, dźwięków, logo, patentów, znaków towarowych, i wszelkich innych praw własności intelektualnej („zawartość Serwisu”). Powyższe nie obejmuje jednak treści dostarczonych przez samych użytkowników (przez których należy rozumieć osoby, które posiadają konto personalne w Serwisie, jak również Partnerów), w szczególności zdjęć i grafik. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ustanawiają na rzecz Partnerów jakichkolwiek licencji albo innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu, zaś Partner zobowiązuje się nie sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, transmitować, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych zawartości Serwisu.
 4. Partner zobowiązuje się nie dokonywać następujących czynności:
  1. kopiować, rozpowszechniać lub ujawniać jakiekolwiek części Serwisu lub jego kodu źródłowego;
  2. podejmować  jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla  infrastruktury Serwisu;
  3. gromadzić i pozyskiwać z Serwisu dane osobowe, w tym nazwy kont użytkowników, którzy nie zlecili im założenia konta w Serwisie;
  4. podszywać się pod inne osoby lub inaczej przeinaczać swoją tożsamość lub przynależność do danego podmiotu;
  5. umieszczać w Serwisie treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem, pornograficzne, propagujące przemoc lub hazard, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzące nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;
  6. umieszczać w Serwisie treści naruszające dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takie, których umieszczenie w Serwisie może stanowić podstawę do wystosowania jakichkolwiek roszczeń wobec reconti;
  7. w jakikolwiek inny sposób zakłócać prawidłowe funkcjonowania Serwisu.

§ 4.

Usługi świadczone w Serwisie

 1. Serwis udostępnia Partnerom funkcjonalności umożliwiające:
  1. zakładanie na zlecenie i na rzecz ich klientów kont personalnych (przez klienta należy rozumieć użytkownika Serwisu, na którego rzecz i w którego imieniu Partner założył konto personalne w Serwisie);
  2. zarządzanie wskazanymi kontami personalnymi, w szczególności poprzez personalizację diety oraz celów treningowych;
  3. prowadzenie historii treningów i aktywności klientów;
  4. prowadzenie historii pomiarów i wyników klientów;
  5. generowanie diet według danych wynikających z pomiarów klienta
 2. Usługi świadczone w Serwisie są odpłatnie, zaś wysokość opłat abonamentowych dostępna jest na stronie: https://www.reconti.com/customer/subscription
 3. reconti zastrzega jednak, że wszelkie usługi Serwisu są udostępniane w takim stanie w jakim się znajdują, a Partner akceptuje ten fakt oraz oświadcza, że zapoznał się z funkcjonalnościami dostępnymi w Serwisie i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń.
 4. Dlatego też reconti w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w sposób wyraźny wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji wyraźnych, dorozumianych i rękojmi w stosunku do usług świadczonych w Serwisie (i jego oprogramowania) w tym: gwarancji jakości, właściwego działania nienaruszania prawa, wartości handlowej bądź przydatności do określonego celu.
 5. reconti nie gwarantuje też, że jej usługi czy sam Serwis będą zawsze dostępne, kompletne, będą działały w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny, dokładny, wolny od błędów oraz bez utraty danych.
 6. reconti w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiejkolwiek roszczenia klientów wobec Partnera, związane lub wynikające z korzystania z usług Serwisu, założenia lub posiadania w nim konta, lub z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek umowy łączącej Partnera z klientem.
 7. reconti może co pewien czas przeprowadzać konserwację lub wprowadzać uaktualnienia usług lub Serwisu. Z tego powodu reconti może tymczasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich usług lub całego Serwisu do czasu zakończenia konserwacji lub wprowadzenia uaktualnienia.
 8. reconti nieustannie udoskonala Serwis oraz dostępne w nim usługi i może w dowolnej chwili wprowadzać w nich zmiany. Dodatkowo istnieją powody, dla których reconti może zaprzestać dostarczania usługi dostępnej w Serwisie w całości lub w części. Zalicza się do nich między innymi sytuacje, w których dostarczanie usługi przestanie być możliwe lub w których zmiana jest podyktowana postępami technologicznymi bądź opiniami użytkowników Serwisu a także zewnętrznymi problemami, w wyniku których dalsze dostarczanie usługi będzie niezgodne z interesem reconti.
 9. W wyniku takich zmian może okazać się konieczne, by Partner korzystał ze zaktualizowanej wersji usług. Dlatego też niektóre usługi mogą podlegać ograniczeniom w użytkowaniu lub ulegać zmianom. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą zawsze przedstawiane na stronach internetowych Serwisu.

§ 5.

Obowiązki Partnera

 1. Partner przed założeniem konta personalnego dla klienta zobowiązany jest uzyskać jego wyraźną zgodę na dokonanie tej czynności, jak również na wprowadzanie danych do Serwisu, a dotyczących konta personalnego klienta.
 2. reconti nie aktywuje konta personalnego w wypadku gdy klient nie potwierdzi woli założenia konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie przesłany na adres e-mail klienta podany podczas procedury rejestracji przez Partnera.
 3. Klient, który posiada już konto personalne administrowane przez Partnera, może udostępnić możliwość administrowania swoim kontem kolejnemu Partnerowi. W tym celu Klient musi podać nowemu Partnerowi wygenerowane na potrzeby tej czynności jednorazowe hasło, które zostanie wysłane Klientowi smsem przez reconti. Hasło zostanie wygenerowane i przesłane Klientowi po wprowadzeniu jego danych (imienia i nazwiska) przez Partnera w odpowiedniej zakładce jego konta biznesowego.

§ 6.

Płatności

 1. Założenie konta biznesowego w Serwisie jest bezpłatne, natomiast korzystanie z określonych usług Serwisu wymaga uiszczenia odpowiednich opłat abonamentowych. Aktualny cennik usług znajduje się w zakładce https://www.reconti.com/customer/subscription.
 2. Wszelkie płatne usługi oferowane w Serwisie mogą być wykupione przy użyciu dowolnej metody płatności udostępnianej Partnerowi przez reconti i operatora płatności w postaci Paymentwall.
 3. Opłaty za zakup abonamentów mogą być powiększane o opłaty naliczane przez operatorów kart kredytowych Partnerów, zgodnie z ich cennikiem i zasadami płatności.
 4. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Partnera od zmian stawek, tj. ewentualne podwyżki/obniżki opłat nie będą dotyczyć Partnera do końca okresu, na który został wykupiony abonament.
 5. Zakończenie współpracy (w tym likwidacja konta biznesowego) z przyczyn leżących po stronie Partnera przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.

§ 7.

Konta personalne klientów

 1. Konta założone dla klientów przez ich Partnera, uprawniają klientów do korzystania z takiego pakietu usług i przez taki okres - jaki został opłacony i wykupiony przez Partnera.
 2. Partner ma wgląd w konto personalne klienta przez cały okres na jaki wykupił pakiet/pakiety usług od reconti, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Klient może w każdym czasie wyłączyć dostęp Partnera do swojego konta, w takim jednak wypadku utraci dostęp do funkcjonalności Serwisu, które były opłacone przez Partnera. Powyższe nie uprawnia jednak Partnera do żądania zwrotu całości lub części uiszczonej opłaty abonamentowej.

§ 8.

Odpowiedzialność

 1. reconti dołoży wszelkich starań aby zapewnić stałe i bezproblemowe korzystanie z Serwisu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe reconti wyłącza swoją odpowiedzialność za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu, nawet w przypadku, gdy spowodowałyby one utratę danych na kontach Partnerów.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe reconti nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie oraz z okoliczności niezależnych od reconti. reconti w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. reconti zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zawartość Serwisu oraz świadczone usługi były kompletne oraz rzetelne, niemniej jednak reconti zaznacza, że Serwis ma charakter informacyjny a nie doradczy, a w związku z powyższym w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo reconti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług,.

§ 9.

Reklamacje

 1. Partner może złożyć reklamację jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez reconti lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail reconti: info@reconti.com z adresu przypisanego do konta Partnera lub na adres siedziby reconti w formie pisemnej.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji reconti zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. reconti rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Partnera wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Partnera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach reconti może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

§ 10.

Zakończenie współpracy

 1. Partner może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go z reconti. W tym celu musi zaprzestać użytkowania usług świadczonych w Serwisie oraz anulować wszelkie zlecenia płatności cyklicznych.
 2. reconti może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący ją z Partnerem albo odebrać lub zawiesić możliwość korzystania przez Partnera z konta w następujących przypadkach:
  1. Partner narusza niniejszy Regulamin;
  2. reconti ma podstawy podejrzewać, że Partner korzysta z Serwisu w celu naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich;
  3. jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących dokonane przez należycie umocowane władze lub organy.
 3. reconti zablokuje Partnerowi dostęp do konta i świadczonych usług w wypadku opóźnienia z zapłatą opłat abonamentowych, do czasu uiszczenia brakującej opłaty.
 4. Zakończenie przez reconti stosunku wiążącego ją z Partnerem następuje poprzez uniemożliwienie Partnerowi dostępu do jego konta oraz do usług świadczonych w Serwisie. reconti zastrzega sobie prawo do zlikwidowania konta, które jest nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden rok.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Faktury w formie elektronicznej będą wystawiane Partnerowi, który wyraził zgodę na ich otrzymywanie, w odpowiedniej zakładce swojego konta biznesowego. Udostępnienie Partnerowi faktury elektronicznej poprzez wysyłkę pocztą elektroniczną zastępujące przesłanie faktury w formie papierowej.
 3. reconti zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Partnera lub na sposób wykonywania usług.
 4. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w ust.2 powyżej, reconti poinformuje o tym Partnerów przez udostępnienie im jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz powiadomienie każdego Partnera o tym fakcie, podczas kolejnego logowania.
 5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez reconti, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia w Serwisie.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Partnerów oraz reconti.